Σας ενημερώνουμε ότι η Πρακτική Άσκηση 1 ξεκινάει στις 15/11/2017 και λήγει στις 31/01/2018. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να συμπληρώσετε 12 ημέρες παρουσίας σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κατά τις οποίες  θα πρέπει να παρακολουθήσετε 10 ωριαίες διδασκαλίες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και ακολούθως να πραγματοποιήσετε δύο ωριαίες διδακτικές παρουσιάσεις – μαθήματα στους μαθητές του Γυμνασίου με το οποίο συνεργάζεστε.)
Την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2017, και ώρες 13:00-15:00 καλείστε να έρθετε στο  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και να καταθέσετε συμπληρωμένο το έντυπο 05_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π.Α.1_2017-18  το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο eclass, για να δηλώσετε  συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση 1.
Για δική σας διευκόλυνση παρακαλείσθε να προσέλθετε τη συγκεκριμένη ώρα που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο ΤΟΟΟ_ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ_ΣΧΟΛΕΙΑ Π.Α. 2017-18 στα Έγγραφα.
Τονίζεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής για τα σχολεία υποδοχής θα γίνονται αυστηρά με τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει από τον συμψηφισμό των δυο κριτηρίων συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος  και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές μέσω email ή τηλεφωνικά. (συμβουλευτείτε τον πίνακα που επισυνάπτεται στο ΦΥΛΛΟ 2: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ στο αρχείο με τίτλο ΤΟΟΟ_ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ_ΣΧΟΛΕΙΑ Π.Α. 2017-18.
Σχετικά με τα σχολεία υποδοχής, τον αριθμό φοιτητών/τριών ανά σχολείο, τους συνοδούς καθηγητές/αξιολογητές, καθώς και την διεύθυνσή των σχολείων, επίσης συμβουλευτείτε τον πίνακα που επισυνάπτεται στο ΦΥΛΛΟ 1: ΣΧΟΛΕΙΑ στο αρχείο με τίτλο ΤΟΟΟ_ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ_ΣΧΟΛΕΙΑ Π.Α. 2017-18.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στα σχολεία υποδοχής θα είναι η προηγούμενη κατάθεση του εγγράφου στοιχείων του/της φοιτητή/τριας  ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ.