Γνωστοποιείται ότι από την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2016 (ώρες: 10:30 π.μ. – 2:30 μ.μ.) θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις των φοιτητών του Δ΄ έτους και παλαιοτέρων ετών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, για εκπόνηση της πτυχιακής μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν, με σειρά προτίμησης, 3 (τρία) θέματα μεταξύ εκείνων που έχουν προτείνει οι διδάσκοντες με διαφορετικό επιβλέποντα σε κάθε θέμα. Η τελική κατανομή των πτυχιακών μελετών, κατά θέμα και επιβλέποντα, θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στο ακαδημαϊκό σας email έχει σταλεί ανακοίνωση σχετικά με τις πτυχιακές εργασίες. Εκεί επισυνάπτονται τα θέματα των πτυχιακών μελετών και η αίτηση υποβολής θέματος .
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται συμπληρωμένες στη Γραμματεία του Τμήματος.