Σχετικά  με  τις  δηλώσεις  διδακτικών  συγγραμμάτων  και  τη  διανομή  αυτών  στους  φοιτητές  για  το  χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017‐2018, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:    ‐ Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου  2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Επισημαίνεται ότι  εφόσον  η  Γραμματεία  του  Τμήματος  έχει  ορίσει  μεταγενέστερη  ημερομηνία  έναρξης  ή  προγενέστερη  ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων, θα ισχύσει αυτή. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του  συστήματος ‘’ΕΥΔΟΞΟΣ’’ από τις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ.    ‐ Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και  θα  ολοκληρωθεί  την  Παρασκευή  12  Ιανουαρίου  2018.  Στο  ίδιο  χρονικό  διάστημα  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  και  η  διαδικασία  παράδοσης  από  τους  εκδοτικούς  οίκους  των  παραγγελθέντων  από  τις  βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων.    Παρακαλούνται οι εκδότες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί η  ομαλή  διεξαγωγή  της  διανομής  των  διδακτικών  συγγραμμάτων,  μεριμνώντας  για  την  άμεση  αποστολή  αποθεμάτων στα σημεία διανομής και τον ορισμό της ορθής διαθεσιμότητας μέσω της εφαρμογής εκδοτών  του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».    Επισημαίνεται  ότι  η  μη  διανομή  διδακτικών  συγγραμμάτων  εκτός  από  προβλήματα  τα  οποία  θα  προκαλέσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδέχεται να οδηγήσει και στην επιβολή κυρώσεων προς τους  εκδότες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με μερική ή ολική διαγραφή τίτλων ανά  περίπτωση, αφού συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης με την υπηρεσία «Εύδοξος».