Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 με την ονομασία «Τμήμα Οικιακής Οικονομίας». Το 1999 μετονομάστηκε σε «Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας». Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του διαχωρίζεται στις δύο βασικές κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονομίας και της Ανθρωποοικολογίας.

Προπτυχιακές Σπουδές
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας περιλαμβάνει μαθήματα που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους όπως οικονομικά, πολιτισμός, περιβάλλον, αγροτική οικονομική και ανάπτυξη, αγωγή υγείας, διατροφή, ψυχολογία και επιστήμες της αγωγής.

Απασχόληση Πτυχιούχων
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εργάζονται στην πλειονότητά τους, ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 15). Είναι δυνατόν επίσης να εργαστούν ως υπάλληλοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Τράπεζες καθώς και στον ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλοι της Οικογένειας και του Καταναλωτή για θέματα που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών της οικιακής μονάδας, τη διατροφή και αγωγή υγείας, την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της, τη βιώσιμη κατανάλωση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Εργαστήρια
Στο Τμήμα λειτουργούν τα εργαστήρια:
Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή
Διοίκησης και Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
«Βιώσιμη Ανάπτυξη» (από το 2000) με επιμέρους ειδικεύσεις:
Αγωγή Καταναλωτή
Τοπική Ανάπτυξη
Διαχείριση Περιβάλλοντος
«Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (από το 2008) με επιμέρους ειδικεύσεις:
Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη
Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Αγωγή και Πολιτισμός