Τμήμα Γεωγραφιας

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1999 μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου. Η πρόταση αυτή, αφού βελτιώθηκε, εντάχθηκε το 1997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΥΠΕΠΘ. Το επιστημονικό αντικείμενο του τμήματος συγκροτείται από τρεις ευρύτερες θεματικές ενότητες της φυσικής, ανθρώπινης και εφαρμοσμένης γεωγραφίας.

Γενικά
Το Τμήμα Γεωγραφίας ιδρύθηκε το 1999 και δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2000 – 2001. Αποστολή του Τμήματος Γεωγραφίας είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη με τη διδασκαλία και την έρευνα της επιστήμης της γεωγραφίας στo σύνολο των πεδίων που τη συγκροτούν (φυσική γεωγραφία, ανθρωπογεωγραφία και εφαρμοσμένη γεωγραφία) και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τη γεωγραφική έρευνα, την κωδικοποίηση και ανάλυση γεωγραφικής πληροφορίας, την ανάλυση των κοινωνικών-οικονομικών-πολιτισμικών σχέσεων με το περιβάλλον, τη διαμόρφωση-στήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη διδασκαλία της γεωγραφίας στην εκπαίδευση.

Προπτυχιακές Σπουδές
Το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται σε πέντε επιστημολογικούς πυλώνες: το χώρο, τον τόπο, το χρόνο, τη φύση και τις κοινωνικές σχέσεις, αναπτύσσεται δε στη βάση πέντε θεματικών περιοχών που προκύπτουν από το συγκερασμό των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την υπέρβαση των γνωστών στεγανών των εξειδικεύσεων. Οι πέντε θεματικές περιοχές που αναπτύσσονται παράλληλα, καθώς εντάσσονται και στα τέσσερα έτη σπουδών, είναι οι εξής:
Τεχνικές και Μεθοδολογικές Δεξιότητες
Φύση, Περιβάλλον, Κοινωνία
Χώροι και Κοινωνία
Τόποι, Περιοχές, Περιφέρειες/Πολιτισμοί του Κόσμου
Προγραμματισμός και Διαχείριση του Χώρου

Απασχόληση Πτυχιούχων
Ο μελλοντικός γεωγράφος έχει δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο Δημόσιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό τομέα. Οι πρόσφατες μεταβολές στη διοικητική οργάνωση της χώρας («Καλλικράτης») και οι τάσεις διεθνοποίησης και ενοποίησης των αγορών (κυρίως βέβαια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) δημιουργούν νέες δυνατότητες για πτυχιούχους με τα επιστημονικά χαρακτηριστικά του γεωγράφου. Αναλυτικά οι εν δυνάμει χώροι επαγγελματικής και επιστημονικής δράσης και συνεισφοράς των πτυχιούχων γεωγράφων στους επί μέρους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας είναι:
Κεντρικό κράτος
Οργανισμοί Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Επιχειρήσεις με εθνικό-περιφερειακό δίκτυο
Σύνδεσμοι επιχειρήσεων
Εταιρείες και γραφεία μελετών
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 6)
Επιστημονική Έρευνα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Εργαστήρια
Στο Τμήμα λειτουργούν τα εργαστήρια:
Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος
Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας
Ανθρώπινης και Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές
«Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» (από το 2004) με τρεις κατευθύνσεις:
Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
Ευρωπαϊκές πολιτικές, σχεδιασμός και ανάπτυξη του χώρου
Γεωπληροφορική